Hoppa till innehåll

Information om personuppgifter

Snus- och Tändsticksmuseum drivs av Swedish Match North Europe AB som är dess huvudman. Swedish Match tillämpar gällande regelverk om behandling av personuppgifter och arbetar kontinuerligt för att på bästa sätt skydda din integritet. Nedanstående information hjälper dig att förstå hur vi använder dina personuppgifter som du lämnar till oss när du t.ex. skickar en bokningsförfrågan eller anmäler dig till Snus- och Tändsticksmuseums nyhetsbrev på www.snusochtandsticksmuseum.se

Vem är personuppgiftsansvarig?
Swedish Match North Europe AB, org. nr. 556571-6924, 118 85 Stockholm, tel: 0200-113 114, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar till Snus- och Tändsticksmuseum.
Vid frågor om Swedish Match behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss enklast på customerservice@swedishmatch.com.


För vilka ändamål behandlar Swedish Match dina personuppgifter?
Vi behandlar främst dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, t.ex. administrera din bokningsförfrågan samt skicka ut nyhetsbrev. Nedan hittar du mer information om varje ändamål där också den rättsliga grunden för vår behandling framgår.


För dig som är kund
När du gör en bokningsförfrågan på webbplatsen ber vi dig att ange bl.a. ditt namn och dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna hantera din förfrågan och eventuella bokning av visning, provning, lokalhyra eller någon annan av Snus- och Tändsticksmuseums tjänster och event.
De rättsliga grunderna för behandlingen är vårt intresse att hantera din bokningsförfrågan och vid genomförd bokning av tjänst, för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig samt för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt bokföringslagen. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar vid din bokning kan du inte genomföra önskat event.
Vi behandlar också dina kontaktuppgifter syfte att utföra marknadsundersökningar i samband med Snus- och Tändsticksmuseums event. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt intresse att göra sådana undersökningar i syfte att kunna utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster.


Direktmarknadsföring
Vi behandlar även din e-postadress för marknadsföringsändamål. Marknadsföringen består i att vi via e-post skickar nyhetsbrev och erbjudanden avseende Snus- och Tändsticksmuseums verksamhet. Du har rätt att motsätta dig marknadsföringen, och du kan dessutom när som helst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev och övrig marknadsföring via e-post. För att avregistrera dig, vänligen kontakta oss på info@snusochtandsticksmuseum.se eller använd länken för avregistrering som finns i varje nyhetsbrev/e-postmeddelande. Den rättsliga grunden för vår behandling av din e-postadress är vårt berättigade intresse att marknadsföra Snus- och Tändsticksmuseums verksamhet till befintliga kunder.


Hur länge sparas uppgifterna?
Dina uppgifter behandlas så länge de behövs för att vi ska kunna administrera bokningsförfrågan och eventuella bokning av Event samt för att ge service till dig, och hantera eventuella reklamationer och krav gällande lagstiftning, dock längst ett år efter din beställning om vi inte har en rättslig förpliktelse att spara dem längre. Förutsatt att du inte har motsatt dig mottagande av nyhetsbrev och övrig marknadsföring via e-post, kommer vi också att använda din e-postadress för marknadsföring av liknande verksamhet i upp till ett år efter din senaste beställning.


För dig som får nyhetsbrev
När du anmäler till oss att du vill ha vårt nyhetsbrev lämnar du ditt namn och din e-postadress som då behandlas för marknadsföringsändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt och ditt berättigade intresse av att administrera utskick av nyhetsbrevet. I din egenskap av kontaktperson eller i egenskap av din yrkesroll hos en organisation kan ditt namn och din e-postadress komma att behandlas i syfte att skicka information om Snus- och Tändsticksmuseums verksamhet som är relevant för dig eller organisationen du representerar. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att hålla dig informerad om Snus- och Tändsticksmuseums verksamhet.
Du kan närsomhelst kontakta oss, enklast på info@snusochtandsticksmuseum.se, för att avbryta vårt utskick av nyhetsbrev. Du kan också avregistrera dig via länken i nyhetsbrevet.
Vi raderar dina uppgifter så fort du avbryter din prenumeration av vårt nyhetsbrev eller på annat sätt motsätter dig marknadsföring från oss.


För dig som är besökare på Webbplatsen
När du besöker Webbplatsen samlar vi in information om din IP-adress (se även Swedish Match Information om cookies). Notera att även vissa andra bolag än Swedish Match samlar in din IP-adress vid besök på Webbplatsen i samband med användning av tredjepartscookies. Hur detta sker samt hur du kan gå tillväga för att begränsa eller stänga av cookies i din webbläsare beskrivs i Swedish Match Information om cookies.
Vi använder din IP-adress för att förhindra intrång, incidenter och övrigt missbruk av våra tjänster på Webbplatsen, för att föra statistik över besökare på Webbplatsen, för att göra uppdateringar och förbättringar av Webbplatsen. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att förhindra missbruk och att ha en väl fungerande Webbplats.


Vem delar vi dina personuppgifter till?
Swedish Match kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom Swedish Matchkoncernen samt samarbetspartners vid t.ex. tillhandhållande av IT-tjänster och marknadsföringstjänster. Dessa mottagare behandlar endast dina personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Swedish Match vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda mottagare.
Swedish Match kan också komma att dela dina personuppgifter till andra företag som behandlar dina personuppgifter självständigt utan att vi styr hur personuppgifterna behandlas. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till sådana företag för att kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. När dina personuppgifter delas med sådana företag som är självständigt personuppgiftsansvariga hanteras dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i det företagets information om personuppgifter.
Swedish Match kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller vid misstanke om brott.


Var behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till ett land utanför EU/EES såsom USA, t.ex. om vi delar dina uppgifter med andra företag inom Swedish Match koncernen.
Swedish Match lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns rättslig grund och tillräckliga garantier för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Swedish Match vidtar i så fall alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för det ändamål du lämnade uppgifterna. Se mer information under varje ändamål ovan.
Vi kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.


Vilka är dina rättigheter?
Du har vissa specifika lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot oss. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.
Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. På begäran från dig tillhandahåller vi skriftlig information om vår behandling om dina personuppgifter utan kostnad.

  • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Under förutsättning att det är tekniskt möjligt, vilket avgörs av Swedish Match har du även rätt att begära att vi överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg och som grundas på ett avtal med dig.
  • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller ofullständig information om dig själv.
  • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för, om du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas stöd för vårt berättigade intresse, om du invänder mot direktmarknadsföringsändamål, om personuppgifternas behandlas på ett olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.Trots din begäran om radering måste vi i vissa fall ändå spara dina personuppgifter pga. lagkrav såsom bokförings- och skattelagstiftning eller t.ex. om vi måste behålla vissa uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk.
  • Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av vår behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • Rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på den rättsliga grunden vårt berättigade intresse. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse. Du har rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska vi utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.


Cookies
När du besöker Webbplatsen använder vi cookies. Läs mer om hur vi använder cookies i vår Information om cookies.


Frågor och klagomål
Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta oss enklast på customerservice@swedishmatch.com.
Om du har klagomål avseende Swedish Match behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Swedish Match vidtar de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.
Länkar till andra webbplatser
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Information om personuppgifter gäller endast för Webbplatsen. Swedish Match ansvarar inte för andra webbplatsers personuppgiftshantering och du uppmanas därför att kontrollera den information om personuppgifter som gäller för den aktuella webbplatsen.


Ändringar i denna information
Swedish Match förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna information om personuppgifter. Om sådana ändringar sker kommer du få information om detta genom att vi skickar mejl till dig. Varje sådan ändring publiceras också alltid på webbplatsen.
Senaste uppdateringen av denna information: 2018-05-25 (Version 1.0)